PERANAN GURU KAUNSELING SEBAGAI KAUNSELOR

Gambar Hiasan

Guru kaunseling atau kaunselor sekolah memainkan peranan sebagai kaunselor di sekolah dalam memberi kaunseling kepada pelajar-pelajar yang bermasalah. Menurut Sapora Sipon, Kaunselor sekolah berperanan besar dalam agen pendidikan negara. Kaunselor sekolah dilihat sebagai agen utama dalam melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dan harmonis seperti terkandung dalam falsafah pendidikan negara.  Bersesuaian dengan perubahan hidup yang dialami kebanyakan pelajar iaitu  mengalami perubahan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa, mereka amat memerlukan seorang pembimbing dalam meneruskan kehidupan. Menurut Muhd Mansur Abdullah & S. Nordinar Mohd Tamin (2010), murid-murid dikatakan berada di alam remaja. Mereka berada dalam alam peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa. Alam remaja memang banyak pancarobanya. Maka kaunselor di sekolah menengah rendah dan menengah atas wajib mengambil langkah yang wajar bagi membimbing para remaja ke jalan selamat dan diredai Allah SWT. Jika tidak, nescaya remaja yang bakal menjadi belia itu akan terpesong daripada landasan bangsa dan masyarakatnya. Kebanyakan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah seperti ponteng, peribadi, tekanan hidup dan sebagainya akan dibawa berjumpa dengan guru kaunseling untuk diadakan sesi kaunseling yang mengikut prosedur-prosedur tertentu. Guru kaunseling yang berada di sekolah telah dilatih khas untuk menjadi seorang kaunselor bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar.

            Antara peranan utama guru kaunseling atau kaunselor sekolah ialah memberi perkhidmatan kaunseling kepada pelajar. Dalam konteks ini, guru kaunseling ditugaskan menjadi kaunselor dan pelajar pula sebagai klien. Perkhidmatan kaunseling ini diadakan dengan kerelaan pelajar tersebut atau akan dibawa oleh guru-guru lain ke bilik kaunseling. Kebiasaan pelajar yang dibawa ke guru kaunseling ialah pelajar-pelajar yang mempunyai masalah disiplin seperti ponteng, merokok, buli dan sebagainya. Guru perlu menggunakan cara tersendiri dan prosedur tertentu dalam memberi kaunseling kepada pelajar yang mempunyai masalah. Dalam sesi kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar, Guru kaunseling juga boleh menggunakan teori kecerdasan emosi dalam tugas untuk membimbing dan menyelesaikan masalah pelajar. Sememangnya emosi seseorang akan berlaku dalam tiga faktor iaitu persekitaran, keadaan fisiologikal dan proses kognitif. Menurut S. Schanter dan J.Singger (1962) emosi dipengaruhi oleh dua faktor iaitu stimuli iaitu timbul perubahan kognitif dan fisiologikal seseorang individu dan pentafsiran individu iaaitu perubahan perasaan diri. Justeru, melalui pemahaman teori ini sebagai guru kaunseling atau guru pembimbing dapat membantu dalam aspek memahami emosi pelajar, kebolehan mengurus emosi, kebolehan motivasi, mengurus hubungan dan sebagainya. Menurut Good (1945), kaunseling merupakan cara tersendiri dan peribadi dalam mendidik serta membantu seseorang, baik dari segi masalah pelajaran mahupun vokasional, apabila seseorang itu berasa sukar menganalisis atau menyelesaikannya dan memerlukan seorang pembantu yang baik yang khusus baik di sekolah mahupun alam masyarakat. Dalam memberi perkhidmatan kaunseling, kaunselor perlu mengamalkan prinsip-prinsip kaunseling iaitu manusia mempunyai harga diri, manusia itu unik, manusia yang memiliki personaliti yang bersepadu juga memiliki personaliti yang sihat, manusia cenderung ke arah kesempurnaan kendiri dan manusia berkembang melalui proses sosialisasi.

            Selain itu, tugas guru kaunseling adalah menolong pelajar untuk memahami dirinya dalam hubungan dengan dunia sosial dan psikologi di persekitaran. Dalam konteks ini, seseorang guru kaunseling yang bertindak sebagai kaunselor berperanan membantu pelajar agar pelajar mampu mengenali siapa dirinya yang sebenar serta dapat membuat hubungan dengan dunia sekelilingnya dari sudut sosialisasi dan psikologi di mana ia berada. Kebanyakan pelajar sukar untuk memahami sikap, minat, bakat serta kebolehan yang terdapat pada diri kerana wujudnya kecelaruan dalam diri pada awal remaja. Justeru, guru kaunseling perlu membantu pelajar mencari dan memahami sikap, minat, bakat serta kebolehan yang ada pada diri klien untuk berkembang dengan baik, memahami serta peluang-peluang yang dimiliki oleh klien untuk berkembang dengan baik, memahami serta peluang-peluang yang dimiliki oleh klien hasil daripada perbincangannya dengan kaunselor untuk proses ke arah mencapai kesempurnaan kendiri serta hubungan antar kesemua unsur yang telah dinyatakan semata-mata untuk mencari keseimbangan kendiri serta hubungan antara kesemua unsur yang telah dinyatakan semata-mata untuk mencari keseimbangan kendiri sebagaimana yang diingini selaras dengan tuntutan agama dan masyarakat.

            Di samping itu, tugas seorang guru kaunseling juga ialah menolong pelajar untuk bertingkah laku yang sesuai dengan bakat, minat, sikap, kebolehan dan peluang untuk penyempurnaan kendiri. Kaunselor juga berperanan untuk membantu pelajar agar dapat membuat persediaan yang sesuai dengan minat dan bakat seta kebolehan yang dimiliki. Hal ini demikian kerana supaya segala tindakan yang bakal dilakukan oleh murid adalah selaras dengan apa yang diingininya agar ia berpeluang untuk mencapai matlamat hidupnya ke arah penyempurnaan kendiri. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar itu mempunyai minat dan cita-cita dalam bidang jurutera, seseorang guru kaunseling atau kaunselor berperanan untuk memberikan panduan dan beberapa cadang yang sesuai dengan minat dan memberi panduan tentang mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh pelajar tersebut. Melalui menolong pelajar dengan memberi panduan dan tunjuk ajar dapat memberi kekuatan terhdap tersebut dalam mengembangkan potensi diri. Menurut Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar (2006), hubungan menolong mempunyai elemen dua pihak iaitu yang menolong dan yang ditolong. Satu pihak memberi kekuatan dalaman dirinya untuk membolehkan mereka ditolong berkembang an tumbuh ke arah menggunakan sepenuh potensi diri. Secara tidak langsung menunjukkan seorang guru kaunseling atau kaunselor berperanan untuk membantu dan membimbing pelajar tersebut ke arah penyempurnaan kendiri berdasarkan apa yang diminati oleh pelajar.

            Seterusnya, tugas seorang guru kaunseling atau kaunselor sekolah adalah menentukan atau memastikan pengaruh program sekolah ke atas pelajaran perkembangan psikososial pelajar dan menyampaikan maklumat untuk kakitangan lain. Program-program yang dilaksanakan harus berbentuk memberi motivasi kepada pelajar untuk memberi rangsangan kepada supaya bersungguh-sungguh dalam mengejar pencapaian akademik. Selain itu, program-program yang berbentuk kerohanian juga perlu diadakan supaya dapat memberi sedikit keinsafan terhadap pelajar serta tidak melakukan perkara yang dilarang. Dalam konteks ini, kaunselor sekolah harus berperanan dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap program sekolah yang dilaksanakan akan mendatangkan faedah dan kesan baik kepada pelajar dari segi perkembangan psikososial. Hal ini menunjukkan bahawa setiap program yang dijalankan memerlukan penelitian yang teliti daripada kaunselor bermula dari tahap perancangan sehingga ke tahap pelaksanaan program-program tersebut.
            Selain itu, tugas seorang guru kaunseling ialah membantu ibu bapa untuk memahami kemajuan pengembangan anaknya, keperluan-keperluannya dan peluang-peluang lain di persekitarannya dengan tujuan untuk menambahkan kebolehan, memberi sumbangan kepada perkembangan anak mereka sendiri. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar mempunyai masalah disiplin, pihak guru kaunselor juga berhak untuk membantu ibu bapa dalam membimbing anak-anak mereka. Selain itu, pihak kaunselor sekolah juga perlu mengadakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa pelajar untuk memberitahu perkembangan pembelajaran anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Dalam hal ini,  Kaunselor berperanan besar untuk membantu ibu bapa untuk mereka mengetahui kemajuan perkembangan anaknya terutama dari segi sikap dan akademik,keperluan-keperluan yang diperlukan oleh anak-anak mereka untuk mencapai kejayaan yang bermakna serta membantu ibu bapa mendapatkan gambaran akan peluang yang bakal diperoleh sekiranya anak mereka berjaya kelak. Memahami kemajuan perkembangan anak,keperluan dan peluang perlu diperjelaskan kepada ibu bapa agar mereka tahu akan perihal anak mereka secara lebih dekat dan dengan ini mereka akan lebih berminat untuk membantu anak mereka untuk mencapai kejayaan yang cemerlang sama ada dari segi kejayaan dalam peperiksaan atau perubahan sikap .Oleh itu, tugas seorang guru kaunseling dilihat secara keseluruhan lebih kepada menyelesaikan masalah pelajar dan menangani konflik-konflik yang dihadapi pelajar. Dalam konteks ini, guru kaunseling mempunyai tugas yang penting kerana berperanan sebagai kaunselor utama di peringkat sekolah dan bertanggungjawab untuk mengadakan sesi kaunseling mengikut prosedur-prosedur proses kaunseling yang sebenar.

Catat Ulasan

0 Ulasan